Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del II, 3 hp

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt. Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper och färdigheter i MI och vill fördjupa dig i metoden.

Kursens mål

Utbildningen ger kunskap om och vissa färdigheter i att tillämpa MI. Kursen utgör en grund för att kunna tillämpa metoden.

Kursens upplägg

Kursen är utformad så att deltagaren stegvis ska kunna utveckla sin MI-kompetens. Kursen inleds med två heldagar där kortare föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Därefter kommer deltagarna att börja tillämpa sina nya MI-kunskaper på den egna arbetsplatsen och spela in två samtal där de praktiserar sina nya färdigheter. Deltagarna får handledning och återkoppling på sina inspelade samtal både individuellt och i grupp. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig

Praktiskt om kursen

Kursen inleds med en utbildningsdag under vilken föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Kursen fortsätter därefter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och en grupphandledning. Inför dessa moment spelas olika MI-samtal in av kursdeltagaren. Inför telefonåterkopplingen kodas ett MI-samtal enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code. Samtalet återkopplas sedan via telefon, då även tid för praktisk träning finns. Vid grupphandledningen läggs fokus på klienttal enligt Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI).

Lärare/Examinator

Helena Lindqvist, med. dr, Kompetencentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning

Lärare på kursen arbetar som expertkodare på Kompetenscentrum för psykoterapi och har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT samt är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Särskild behörighet

Deltagaren ska tidigare ha gått en grundkurs i MI. Därutöver ska deltagaren ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.