Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt. Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor och i beroendevård.

Kursens mål

Utbildningen ger kunskap om och vissa färdigheter i att tillämpa MI. Kursen utgör en grund för att kunna tillämpa metoden.

Kursens upplägg

Kursen är utformad så att deltagaren stegvis ska kunna utveckla sin MI-kompetens. Kursen inleds med två heldagar där kortare föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Därefter kommer deltagarna att börja tillämpa sina nya MI-kunskaper på den egna arbetsplatsen och spela in två samtal där de praktiserar sina nya färdigheter. Deltagarna får handledning och återkoppling på sina inspelade samtal både individuellt och i grupp.

Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Lärare/Examinator

Lärare på kursen arbetar som expertkodare på Kompetenscentrum för psykoterapi och har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT samt är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Praktiskt om kursen

Inför den individuella återkopplingen laddas samtal upp på en hemsida tillhörande kursgivaren Kompetenscentrum för psykoterapi och kodas enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code av expertkodare. Deltagarna får sedan 30 minuter kodningsbaserad återkoppling per telefon. Vid grupphandledningen träffas mindre grupper med varsin handledare. Inför grupphandledningstillfället transkriberar deltagarna 10 minuter av sitt inspelade samtal.

Momenten kräver att kursdeltagarna har personer att samtalsöva med.

Särskild behörighet

Deltagaren ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande. 

Tidigare deltagares röster om våra utbildningar:

”Bra med både teori och mycket praktisk övning, konkret feedback”

”Har fått träna på det viktigaste för att komma igång med samtalen”