Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor att exempelvis minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Kursen ger dig som använder samtal som redskap fördjupade kunskaper i motiverande samtal. På vilket sätt kan vi effektivast stötta en person till förändring? Vilket typ av klienttal är mest hjälpsamt för klientens förändringsprocess? Och hur anpassar vi våra tekniker på bästa sätt utefter hur klienten responderar? Det och mycket mer kommer du få svaren på i denna kurs.

Kursens upplägg

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna fördjupa din MI-kompetens och inleds med två digitala heldagar där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Du får även tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på läroplattformen Canvas.

Du kommer att lära känna igen olika typer av klienttal, vilket höjer din förståelse för hur du som MI-utövare på effektivast sätt kan framkalla motivation till förändring. Under grupphandledning via Zoom är det fokus på de olika typerna av klienttal, medan den avslutande individuella telefonhandledningen fokuserar på MI-utövarens beteenden och deras koppling till klienttalet. Båda dessa moment baseras på MI-samtal som du spelar in under kursens gång. Genom en utökad förståelse av det som sker i ett samtal får du som MI-utövare större möjligheter att hjälpa klienten närmare förändring.

Praktiskt om kursen

Kursen inleds med en utbildningsdag under vilken föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Kursen fortsätter därefter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och en grupphandledning. Inför dessa moment spelas olika MI-samtal in av kursdeltagaren. Inför telefonåterkopplingen kodas ett MI-samtal enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code. Samtalet återkopplas sedan via telefon, då även tid för praktisk träning finns. Vid grupphandledningen läggs fokus på klienttal enligt Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI).

Kursens mål

Efter slutförd kurs kommer du att kunna:

• tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende

• tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar

• urskilja förändringstal och bibehållandetal på basis av kodningsinstrumentet Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI)

• tillämpa kunskaper i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal

Du kommer att ha fördjupade kunskapar om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och färdigheter för att utöva metoden med dina klienter/patienter.

Lärare/Examinator

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Målgrupp

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Särskild behörighet

Du ska tidigare ha gått en grundkurs i MI. Därutöver ska du ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.