Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb. 3 hp

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt.

 

Kursens upplägg

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna utveckla din MI-kompetens. Kursen är helt webbaserad och inleds med en teoretisk del där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning (motsvarar 2-kursdagar). I inledningen ingår även en introduktionsföreläsning i realtid. Kursen fortsätter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och därefter en grupphandledning via läroplattformen Canvas, båda dessa moment baseras på olika MI-samtal som du har spelat in.

 

Lärare

Lärarna på kursen arbetar som expertkodare på Kompetenscentrum för psykoterapi och har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) samt är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

 

Målgrupp:

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

 

Kursens mål: 

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskap om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och viss färdighet i att tillämpa metoden. Genomgången kurs utgör en grund för att kunna använda metoden med klienter/patienter.

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

  • beskriva och tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
  • beskriva och tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
  • beskriva begreppen förändringstal och bibehållandetal samt tillämpa färdigheter i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal
  • utforma en förändringsplan