Motiverande ledarskap, 7,5 hp

Vill du utveckla ditt ledarskap och bli mer effektiv i din kommunikation? Vi erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Fokus ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

Chefer och ledare har ett särskilt ansvar för att utveckla organisationer, team och individer och förmågan att kunna motivera är ofta en framgångsfaktor. Din förmåga att kommunicera som ledare påverkar organisationskulturen och har därför direkt inverkan på organisationens prestationer och resultat. För att lyckas i din roll som ledare är det därför viktigt att förstå såväl kommunikationens roll och funktion, som att utveckla din egen kommunikationsförmåga.

Motiverande ledarskap är en ledarskapsmodell baserad på samtalsmetoden motiverande samtal (MI) och den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM). Kursen fokuserar på ledarfärdigheterna initiera, facilitera och utvärdera utveckling/förändring, både hos enskilda medarbetare och inom organisationen i stort.

Kursens upplägg

Kursen innehåller en variation av aktiviteter, såsom föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och gruppreflektion. Dessutom utvärderas kursdeltagarnas kommunikationsfärdigheter genom kodning av ett inspelat ledarsamtal, med efterföljande handledning/återkoppling. Pedagogiken bygger på så sätt samman kursdeltagarnas individuella erfarenheter med teoretiska och praktiska läraktiviteter. Kursen ges på halvfart (50 %).

Kursledare

  • Maria Beckman

Kursansvarig och examinator, Med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist inom psykologisk behandling/ psykoterapi

  • Sophie Dixelius

Huvudlärare i Motiverande samtal, Beteendevetare, MI-tränare och handledare. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT)

Målgrupp:

Chefer och ledare samt HR-personal.

Förkunskaper: Minst ett års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter (styrks med tjänstgöringsintyg).

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge dig en grundläggande förståelse för och träning i att tillämpa ett motiverande ledarskap. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur och får kunskaper i hur man kan bedriva förändringsarbete där det kommunikativa ledarskapet är centralt

Kursen ger dig kunskaper och träning i hur du:

  • Informerar och kommunicerar på ett effektivt och anpassat sätt
  • Identifierar och utvecklar förändringsbara nyckelbeteenden för bättre resultat
  • Motiverar genom personliga samtal
  • Ger och tar emot lärande feedback
  • Håller utvecklingssamtal som sår frön och förändrar
  • Hanterar krävande samtal på ett utvecklande sätt
  • Hanterar starka känslor och kritik
  • Reflekterar över etiska frågor kopplat till ledarskap och beteendeförändringar