Motivationshöjande behandling, (MET), 3 hp

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad metod för alkoholmissbruk och -beroende. MET är en manualiserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI), men som också innehåller också en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2015 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med patienter med alkoholproblem och har en grundläggande utbildning i MI.

Kursens mål

Utbildningen ger kunskap om och färdigheter i att tillämpa MET.

Kursens upplägg

Kursen består av två heldagar med teori, genomgång av manual samt demonstrationer och praktisk träning. Därefter följer två tillfällen med grupphandledning baserade på av deltagarna inspelade MET-samtal. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Lärare/Examinator

Lärare på kursen arbetar som expertkodare i MI på Kompetenscentrum för psykoterapi och har genomgått utbildning i MET och den internationella MItränarutbildningen TNT samt är medlemmar i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Kursansvarig är Helena Lindqvist, med. dr, Kompetencentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning. Examinator är Benjamin Bohman, med dr och leg psykolog.

Praktiskt om kursen

Två MET-samtal med klienter/patienter ska spelas in och delar av dem transkriberas av deltagarna. Dessa samtal utgör underlag för handledning. Det ena samtalet laddas upp på en hemsida tillhörande kursgivaren Kompetenscentrum för psykoterapi och kodas enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code av expertkodare. Vid grupphandledningstillfällena träffas mindre grupper med varsin handledare. 

Särskild behörighet

Kursen förutsätter grundläggande utbildning i MI. Deltagaren ska ha ett arbete som innebär behandlande kontakt med klienter/patienter med alkoholproblem.