Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Bakgrund

Kursen har startats för att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Posttraumatisk stress är ett vanligt besvär i Sverige, särskilt bland personer som upplevt trauma. I denna grupp uppskattas 20–30 % utveckla sådan grad av besvär att det kan diagnostiseras som PTSD. Särskilt drabbade verkar personer vara som drabbats av våld, övergrepp, krig och terror. Patientgrupper i behov av hjälp förväntas öka.

Kursen ger en introduktion i hur trauma kan utvecklas till PTSD samt en översikt av olika evidensbaserade psykologiska behandlingar. Fokus för kursen är metoden Prolonged Exposure (PE) som har stark vetenskaplig evidens. PE har utvecklats av Edna Foa som är professor i klinisk psykologi vid universitet i Pennsylvania och har arbetat och forskat kring PTSD för olika patientgrupper.

Kursupplägg

Kursen inleds med en heldag med diagnostisering av PTSD samt översikt av de evidensbaserade behandlingsmetoder som finns för PTSD. Fyra heldagar kommer användas för att gå igenom metoden PE. Därefter följer ytterligare fyra heldagar med olika teman såsom transkulturella och globala aspekter av KBT för PTSD, behandling av barn och ungdomar, bemötande av traumadrabbade personer i ett akut skede samt eget omhändertagande för terapeuter.

Kursen avslutas med examination samt diskussion och reflektion kring kursens innehåll och planering för fortsatt egen utveckling inom området.
OBSERVERA: Om det inte skulle gå att hålla fysiska kursträffar
med anledning av coronaviruset, så kan denna kurs ges digitalt.

Syfte och mål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD. Specifikt är målet att kursdeltagare ska lära sig behandlingsmodellen PE med tillräcklig kompetens för att bedriva effektiv behandling vid PTSD på egen hand. Ett ytterligare mål är en ökad kunskap om svårigheter som kan uppstå vid behandling av patienter med trauma, hur man kan lösa dessa samt hur behandlingen kan anpassas efter grupper med särskilda behov.

Målgrupp

Deltagare med avlagd psykologexamen, socionom-examen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen som har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

Litteratur

Litteraturlista presenteras i samband med kursstart.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del
av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning
är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska
Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och
Stockholms läns sjukvårdsområde.