KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT21

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

Om kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen bygger på den metod som beskrivs i boken ”Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker” (Studentlitteratur). Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enligt en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen.

 

Till vem riktar sig kursen?

Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

 

Ur kursinnehållet

- Grundläggande begrepp inom inlärningsteori
- Grundläggande teori till KBT behandling
- Specifik teori relaterad till behandling med BSCT och kunskap om hur behandlingsmanualen tillämpas i kliniskt arbete


Kursmål

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:
- Redogöra för hur en behandling med KBTbehandling med fokus på kontrollerat drickande genomförs.
- Redogöra för vilka individer metoden kan vara lämplig för, samt kontraindikatorer till denna typ av behandling.
- Självständigt genomföra kartläggning (fokus på tolkning av och återkoppling på kartläggningsresultaten) inför en KBTbehandling med fokus på kontrollerat
drickande.

 

Kursupplägg

Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i metoden. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoden kliniskt.

Examinationen görs individuellt, och består av tvådelar. Den ena delen är en fallbeskrivning, som används i undervisningen under den sista kursdagen, och den andra delen består av kunskapsfrågor. Examinationen avser att bedöma deltagarens färdigheter i att använda BSCT i klinisk praktik.

Obligatorisk närvaro gäller vid de tre kursdagarna.

Webbföreläsning varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursledarna är vana föreläsare och har god erfarenhet av att utbilda på distans.

 

Föreläsare

Anders Hammarberg, Med dr, beteendevetare, leg psykoterapeut
Arbetar kliniskt vid Riddargatan 1 – Beroendecentrum Stockholm. Forskar kring psykologiska behandlingar för alkoholberoende samt stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem.

Sara Wallhed Finn, Med dr, leg psykolog
Arbetar kliniskt vid Riddargatan 1 - Beroendecentrum Stockholm. Med Dr vid Karolinska Institutet, och forskar på hinder till att söka behandling för alkoholberoende, vårdpreferenser samt behandlingsmetoder för alkoholberoende inom primärvården