Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar)

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursinnehåll

Patientens perspektiv, grundläggande psykiatri, vanliga tillstånd i psykiatrisk heldygnsvård, behandling och stöd vid psykisk sjukdom, att arbeta med personer som inte orkar leva,  återhämtningsinriktat och reflekterat arbetssätt, omvårdnad, omvårdnadsinterventioner, personcentrerad vård, omvårdnadsprocessen, personlighetssyndrom med fokus på emotionellt instabilt personlighetssyndrom, självskadebeteende, ätstörningar, möta och samarbeta med närstående, barnperspektivet, etik och människosyn, grundläggande farmakologi, samtal i heldygnsvården, skapa goda vårdrelationer, äldrepsykiatri, förebygga hot och våld, hantera utmanande situationer, psykoedukation, transkulturellt perspektiv, PTSD, fysisk aktivitet, omvårdnad vid rättspsykiatrisk vård, psykisk ohälsa – HBTQ.

Målgrupp

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet. 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper. Kursintyg utfärdas utifrån de föreläsningar/seminarier du deltagit i.