Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar)

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursinnehåll

Patientens perspektiv, grundläggande psykiatri, att skapa vårdrelationer, återhämtning, omvårdnad i psykiatrin, personcentrerad vård, omvårdnadsprocessen, personlighetssyndrom med fokus Borderline/EIPS, självskadebeteende, ätstörningar, samarbete med närstående, barnperspektiv, etik och människosyn, grundläggande farmakologi, äldrepsykiatri, att hantera utmanande situationer, psykoedukation, transkulturellt perspektiv, fysiskt aktivitet, psykisk ohälsa- HBTQ

 

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet.

 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier i mindre grupper och individuella hemuppgifter.