Vård och stödsamordning (Case Management)

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som arbetar som eller vill börja arbeta som Vård och Stödsamordnare (Case Manager) inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en bredare kompetens kring hur man bemöter och samordnar insatser utifrån behov och önskemål till en fungerande helhet för den enskilde patienten.

Innehåll

Du kommer under kursens gång få lyssna till föreläsningar om allt från Vård och stödsamordnarens (Case magarns) uppdrag, sjukdomslära, journalföring samt mycket mer. Allt för att du ska lyckas på bästa sett i denna komplexa roll.

Mellan föreläsningstillfällena kommer du få möjlighet att träffa en handledare för att dela kliniknära erfarenheter.

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad under hela 2021. Föreläsningar ges 2 gånger i månaden med uppehåll i juni, juli och augusti. En gång i månaden får du även i mindre grupp träffa en handledare.

Praktisk information

Arrangörer: Centrum för Psykiatriforskning
Tid: varje kursdag är 9.00-12.00
Datum och teman för kursen:

 • 14/1 Vad är Vård och stödsamordnarens (case managers) uppdrag, Team arbete och samverkan 
  - Samarbetet med andra yrkesroller inom teamet och andra aktörer. 
 • 19/1 Delat beslutsfattande, Bemötande och personcentrerad vård 
  Delat beslutsfattande, en metod som syftar till att öka patientens engagemang och delaktighet i sin vård. Att se personen bakom sjukdomen och ge utrymme för deras egen berättelse.   
 • 4/2 Samtalsmetodik, Nybesök på mottagningen 
  Metoder, teknik och förhållningsätt under samtalet. 
 • 25/2 Årsbesök till vård och stödsamordnare (case manager) och till läkare, Patientens kroppsliga hälsa
  - Genomförandet av årsbesök kring den kroppsliga hälsan. Metoder och hälsobefrämjande insatser.  
 • 11/3* Sjukdomslära
  - Symtom, behandling och prognos.
 • 18/3** Läkemedelsbehandling och biverkningar
  - Antipsykotiska läkemedel och övrig medicinskbehandling samt vanligt förekommande biverkningar. 
 • 8/4 Processkartor, basutredningen och kunskapsstyrningen
  - Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykospatienter, vårdförlopp, vård och insatsprogram (VIP) vid psykos.
 • 22/4*** Psykolog- och arbetsterapeututredningar
  - Kognitiva funktionsbedömningar, diagnostiska utredningar. Funktion och aktivitetsbedömningar, kognitiva hjälpmedel. 
 • 20/5 Akut psykotiska tillstånd
  Initial fas vid insjuknade i psykos, Våldsriskbedömning, Utredning och skattning vid risk för hot och våld 
 • 27/5 Suicidriskbedömning, Krisplan
  - Bedömning, förhållningssätt och åtgärder. Stöd och planering för att förbygga återfall eller försämring. 
 • 9/9 Individuell Vårdplan och Samordnad individuell plan (SIP)
  - Patientens samlade bild av behov, mål och planering samt vårdens och andra aktörers roll. 
 • 23/9 Erfarenheter brukarinflytandesamordnare (BISAM)Samverkan med andra aktörer
  - Samverkan med andra aktörer och de utmaningar och regelverk som finns.
 • 7/10  Behandling individuellt och i grupp, stödinsatser från kommunenIndividuell placering och stöd (IPS)
  - Psykoedukation och psykopedagisk behandling vid olika tillstånd och besvär. Stödinsatser från Kommun och Socialtjänsten. IPS, en metod för att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning till lönearbete och studier 
 • 21/10 Föräldraskapsstöd, stöd till barn som anhöriga. Orosanmälan till Socialtjänsten
  - Barnsamordnare och barnombudens roll och funktion. Lagar och förordningar samt samverkan med socialtjänsten. 
 • 4/11 Journalföring teori
  - Lagar och regler samt allmän information.
 • 18/11 Journalföring Praktik, Vad är viktigt att få med
  - Hur gör man, vad är viktigt.
 • 2/12 Juridik och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Samordnad vårdplan vid LPT
  - Lagstiftningen som styr vården och det vi har att förhålla oss till. Specifik vårdplanering vid tvångsvård 
 • 16/12 Utmaningarna i att arbeta som vård och stödsamordnare (case manager)
  - Implementering, kursutvärdering, tips om fördjupningskurser.

*denna föreläsning är valbar om sökanden redan har denna förkunskap

**denna föreläsning är valbar om sökanden redan har denna förkunskap t.ex. om det är en specialistsjuksköterska som söker

***denna föreläsning är valbar om sökanden redan har denna förkunskap t.ex. om det är en psykolog eller arbetsterapeut som söker

Om du har ovan angedda förkunskaper så ange detta i anmälningsformulläret.

Föreläsare

Elisabeth Höglund Case Manager Psykosmottagningen Södermalm, Psykiatri Södra Stockholm 

Therese Eriksson Biträdande enhetschef och Case Manager, Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst 

Ulla-Karin Schön, Professer i socialt arbete, Stockholms Universitet  

Cornelia Larsson DoktorandLeg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi, Psykiatri sydväst 

Åsa Lindh Överläkare, med dr, Mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholms psykiatri 

Jenni Andersson Överläkare Psykosmottagningen Södermalm, Psykiatri Södra Stockholm  

Maria Lee Leg. Psykolog, WeMind psykiatri, Doktorand Karolinska Institutet/Centrum för psykiatriforskning  

Liselotte Pantemo ArbetsterapeutPsykosmottagning SödermalmPsykiatri Södra Stockholm 

Sabina Bonde Överläkare, Mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar Serafen, Norra Stockholms psykiatri 

Kaisu Berg Enhetschef, specialistsjuksköterska, Mottagningen för nydebuterade i psykossjukdomar Serafen, Norra Stockholms Psykiatri 

Ullakarin Nyberg, psykiater och överläkare, med.dr och suicidforskare 

Klas Sundström BISAM, handläggare samverkan patient och närstående, Ledningsstöd verksamhetsområde Psykiatri, Psykiatri Södra Stockholm 

Jonas Andersson Arbetsspecialist IPS, Stockholm stad 

Linda rlegård Kurator och barnsamordnare, Affektiva mottagningenPsykiatri Sydväst 

Asgeir Riseth Leg. Psykolog och Processledare eHälsalyftet, Affektiva Mottagningen, Psykiatri Sydväst