Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS)

Denna kurs är passande för den som befinner sig i mitten eller slutet av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursen ger dig kunskaper i att identifiera, utreda och initiera behandling för barn och ungdomar med normbrytande beteende och/eller antisocial utveckling. Du förväntas efter kursslut även kunna utvärdera och granska resultatet av de genomförda behandlingsinsatserna. I kursen berörs också diagnostik kring behandlingskrävande psykiatriska tillstånd, samsjuklighet, urskiljning av differentialdiagnostiska tillstånd samt kartläggning av risk- och missbruk. Se länk för mer info.