Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare, 30 hp

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri. Kursen motsvarar i stort avseende innehåll den kurs som här tidigare getts över tre terminer. I kursutvärderingar av dessa har kursdeltagare uttryckt att kursen givit goda teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara i det sedvanliga kliniska arbetet samt bidrar till professionell utveckling.

Kursens mål

Kursen syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap och träning i att genomföra psykoterapeutiskt bedömningsarbete och behandling i KBT. Kursen uppfyller Socialstyrelsens målbeskrivning för delmål 9, delar av delmål 8, delar av delmål 13 samt delar av delmål 15 (före 2015-4-5) samt c9, c8, b1 och a2 för ST i Psykiatri (efter 2015-4-5).

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha en övergripande kunskap i den kognitiva beteendeterapins teoribildning, modeller, begrepp och metoder och empirisk bas. Kursdeltagaren ska kunna applicera denna kunskap i bedömnings- och behandlingsarbete under handledning samt vid utvärdering av olika psykiska problem. Kursen ger även en orientering i andra psykoterapiformer.

Kursupplägg

Kursen pågår under två terminer. Den teoretiska undervisningen är förlagd till tisdag eftermiddag varje vecka. Patientarbete under handledning börjar under
den första terminen och pågår sedan under hela utbildningstiden på tisdagsförmiddagar. Handledningen sker i grupper om 4 studenter.

Kursen innehåller bl.a.
• Grundläggande allmänpsykologi, inklusive grundläggande inlärnings- och kognitionspsykologi
• Samtalsmetodik
• Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metodik
• Introduktion till evidensbaserade KBT-metoder
• Bedömning och behandling av specifika diagnoser t ex depression, ångest, personlighetssyndrom, beroendetillstånd, psykoser m.fl.
• Psykometri, inkl. praktisk tillämpning
• Etik och mångfaldsfrågor

Målgrupp

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning i psykiatri inom SLL samt upphandlade enheter.

Behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som har en pågående anställning som läkare under specialistutbildning i psykiatri inom SLL eller upphandlad enhet.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns landsting.