Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS)

Kursen passar att gå under valfri del av specialisttjänstgöringen inom barn- och ungdomspsykiatri. Utbildningen belyser förekomst, utveckling och behandling av ångeststörningar, tvångssyndrom och relaterade störningar och PANS/PANDAS. Diagnostik och behandlingsmetodik presenteras med beaktande av vanligt förekommande komorbida tillstånd. Utbildningens övergripande syfte är att deltagarna ska kunna söka och inhämta adekvat diagnostisk information med beaktande av vanliga komorbida tillstånd. Baserat på den informationen ska de kunna rekommendera evidensbaserad behandling.