Utbildningsenhet Kompetenscentrum för psykoterapi

KCP bedriver Psykoterapeutprogrammet 90 hp, Basutbildning i psykoterapeutisk metod 60 hp som både statligt finansierade utbildningar och som uppdragsutbildningar. 

Vi har också andra Uppdragsutbildningar inom psykoterapi så som Grundläggande Interpersonell psykoterapi som är omarbetad inför ht 14 på 12 hp, Basutbildning i familjeterapi 60 hp, Handledarutbildning för psykoterapeuter 45 hp och Basutbildnings med inrikting KBT för ST-läkare 45 hp, Samt en fristående kurs i Att möte och arbeta med sorg 7,5 hp. 

Vår basutbildning i psykoterapeutisk metod inkluderar de två största terpiformerna som vi använder oss av  Sverige. Det första äret är inriktat på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och det andra är inriktningen PDT (Psykodynamisk psykoterapi).

På KCP har vi VFU inbakat i utbildningen vilket är helt unikt inom våra svenska utbildningar. VFU är det verksamhetsförlagda utbildningen där vi samarbetar med flera vårdcentraler och psykiatriska mottagningar i stockholmsområdet. Våra studenter placeras på de olika enheterna och placeringarna grundars sig i hur långt i utbildningen studenten kommit. I början på basutbildningen så blir placeringen på en vårdcentral med lättare psykiatrisk problematik behandlas under tät handledning. Under sista året på psykoterapeutprogrammet kan studenten placeras på en psykiatrisk mottagning där problematiken hos patienterna är mer omfattande.

KCP bedriver också forskning och i dagsläget är det MIClab som står för KCPs forskning. Lars Forsberg leder forskaregruppen och kommer att svara på frågorna själv. En till forskargrupp är under uppstart, den kommer att ledas av professor Gerhard Andersson.

Lars Forsberg:

  • Vad gör ditt programområde? 

Kvalitetssäkrar proffessionella färdigheter baserat på verbala beteendeobservationer av psykoterapi.

  • Vilka forskargrupper ingår i området? 

Kvalitetssäkring av psykoterapi – att börja med Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) – MIC Lab / Lars Forsberg

  • Aktuella aktiviteter? 

Vi svarar upp mot ett ökat intresse från såväl landsting som kommuner att använda sig av MIC Lab. Under året som gått (2013) genomförde MIC Lab ca 1 500 kodade samtal varav ca 30 procent genomfördes med telefonåterkoppling. Vidare har 13 grundutbildningar i MI med bandinspelningar som viktigt inslag genomförts.

MIC Lab är först i världen med att tillhandahålla kvalitetssäker bedömning av MI, tillgänglig för vem som helst i landet. Vår procedur för rutinträning i kodning krävs för att vem som helst av labbets kodare ska göra samma bedömning av ett samtal även efter en lång tidsperiod. Samma “linjal” ska användas mellan kodarna och från ett år till ett annat. En verksamhet ska kunna uppvisa att den erbjuder klienter god MI, en nybliven MI-utövare ska kunna se sin förkovran i metoden, likväl som en rutinerad utövare ska kunna kontrollera sig ha bibehållen MI-kompetens.

Idag har även MIC Lab uppdrag att kvalitetssäkra att MI genomförts på bästa sätt i hela verksamheter. Kvalitetssäkring görs genom att ett stickprov av verksamhetens MI-samtal kodas. Resultatet sammanställs på gruppnivå i årlig rapport. Varje MI-utövare som bidragit får under året individuell telefonåterkoppling på några av sina samtal.

MIC Lab har, efter att ha fått tillstånd från dem som skickar in samtal för kodning, börjat generera data för att nå kunskap om vilka utbildningsmetoder som ger bäst kompetens i MI.

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som implementeras på bred front. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderar MI för att få ner tobaksanvändning, men även för att förebygga ohälsa relaterat till levnadsvanor i stort till exempel öka fysisk aktivitet, minska kroppsvikt samt förbättra fysisk styrka och handikapprelaterade beteenden som är fokus för sjukgymnastik, såväl som patienters självregistrering av blodsockernivå och matintag. MI kombinerat med personlig feedback (MET) rekommenderas av Socialstyrelsen vid skadlig användning av alkohol.