SAVRY 2

  • 2023-03-27

  • 9 - 16

  • Norra stationsgatan 69, plan 6

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Kursens innehåll

Utbildningen rör risk/behovsbedömningar för antisociala ungdomar med eller utan samtidigt missbruk.

  • Översikt av den vetenskapliga litteraturen om risk- och skyddsfaktorer av betydelse för fortsatt normbrytande och/eller utagerande beteende.
  • Översikt av den vetenskapliga litteraturen om evidensbaserade insatser för barn och unga med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.
  • Möjligheter och begränsningar med strukturerade professionella genomgångar av risk- och skyddsfaktorer. Hur säkra är bedömningarna?
  • Genomgång av det strukturerade beslutsstödet SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth, Borum, Bartel och Forth, 2002)
  • Praktiska skattningsövningar med SAVRY utifrån ett övningsfall.
  • Bedömning av egna aktuella ärenden enligt SAVRY samt återkoppling på detta.
  • Formulering och kommunicering av egna strukturerade professionella riskbedömningar enligt SAVRY.

Syfte

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt allvarlig kriminalitet bland antisociala unga enligt beslutsstödet SAVRY.

Målgrupp

Socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården med arbetsuppgifter av denna typ.

Omfattning och tid

Fyra schemabundna dagar mellan 09.00-16.00 varje dag, fysiskt.

En halvdag booster kl. 9-12 digitalt över Zoom.

Kursdatum

Dag 1: mån 27 mars 2023, kl 9-16, Stockholm

Dag 2: tis 28 mars 2023, kl 9-16, Stockholm

Dag 3: fre 21 april 2023, kl 9-16, Stockholm

Dag 4: tors 4 maj 2023, kl 9-16, Stockholm

Booster: Datum för boostern (ca 3 månader efter dag 4) meddelas senare. Kl 9-12. Digitalt över Zoom.

Krav för deltagande i utbildningen

Varje deltagare ska ha ett aktuellt ungdomsärende utifrån kriminalitet till utbildningens start för att arbeta aktivt med under utbildningstiden. Tid behöver även avsättas mellan utbildningstillfällena för praktiskt arbete. Deltagarna kommer att få handledning i hur ärendet kan struktureras utifrån SAVRY.

EARL/SAVRY nätverket

Anmälan

Sista anmälningsdag: 9 februari 2023. Anmälan är bindande efter anmälningstidens slut och faktura kommer att skickas ut.

Anmälan är stängd, då kursen fylldes snabbt. 

För att stå på reservlistan, anmäl dig nedan. 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Psykolog, Socionom, Att söka just nu, VT23