Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp

  • 2021-08-24

  • 9 - 16

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Programbeskrivning

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet ges med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framförallt inom psykiatrin.

De teoretiska momenten ges i form av föreläsningar, problembaserat lärande och seminarier delvis i webbaserad lärmiljö. De kliniska momenten ges som verksamhetsförlagd utbildning där studenterna under utbildningstiden genomför kliniska placeringar på olika vårdenheter. Dessa fördelas så att studenterna ska få en så bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete som möjligt. De teoretiska och kliniska delarna av programmet är integrerade och syftar gemensamt till att både ge en progression och en ökad specialisering i att kunna bedöma och behandla alltmer komplexa sjukdomstillstånd. Utbildningen innehåller ett examensarbete omfattande 15 hp. Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer.

Undervisningsspråk: Svenska, vissa moment kan komma att ges på engelska.

År 1

För denna inriktning fattar första året undervisning i de teorier som utgör grunden för kognitiv beteendeterapi och dess tillämpning vid ångest- och depressionstillstånd. Fokus ligger även på att överblicka specialistpsykologens arbetsfält samt roll i organisationer. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom ramen för den egna arbetsplatsen.

År 2

Undervisningen fokuserar på uppkomst, vidmakthållande och behandling av beroendetillstånd, ätstörningar och långvariga psykiatriska och somatiska tillstånd. Inom ramen för psykoterapihandledning och självupplevd erfarenhetskurs fördjupas arbetet med specialistpsykologens roll och ansvarsområden.

Förberedelser inför examensarbete/ vetenskapligt specialistarbete påbörjas. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i form av 1/2 dags placering inom beroendevård, ätstörningsvård eller somatisk specialistvård.

År 3

Specialistinriktningens tredje år handlar om uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykiatriska och somatiska komplexa tillstånd. Dessutom ligger fokus på kliniskt ledarskap och handledning. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom specialistvård och innehåller såväl eget kliniskt arbete (termin 5), organisationsanalys alt. egen handledning av vårdpersonal (termin 6).

Efter studierna

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen och medicine magisterexamen. Efter examen kan psykoterapeuten ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utöver detta kan studerande ansöka om specialistbehörighet hos Sveriges Psykologförbund. Karolinska Institutets psykoterapeutprogram syftar särskilt till att ge kompetens för att verka inom offentligt finansierad vård.

Behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Den grundläggande psykoterapiutbildningen eller motsvarande ska ha varit inriktad mot kognitiv beteendeterapi.

Den sökande ska inom ramen för den grundläggande utbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut.

Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Tid och plats

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning.

Mer information om programmet finns här

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog