Personlighetssyndrom och emotionsreglering, 7,5 hp

  • 2024-09-03

  • 0 - 0

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper och förståelse kring bedömning, möte och behandling av personer med personlighetsproblematik till personlighetssyndrom, och även utveckla praktiska och transdiagnostiska färdigheter för att jobba med emotionsreglering, interpersonella svårigheter och problemlösning. Vi kommer även att diskutera de etiska och praktiska frågorna som uppstår vid arbete med en stigmatiserad grupp, där tvångsvård och riskbedömning kan bli aktuellt.

Om kursen

Kursen fokuserar på bedömning, transdiagnostisk behandling och hantering av personlighetssyndrom och särskilt på sambandet mellan svårigheter i emotionsreglering och hur dessa påverkar uppkomst, varaktighet och bemötande. Vi kommer att gå igenom färdigheter för att reglera känslor och hantera beteenden kopplade till personlighetsproblem, och vi kommer att titta på hur dessa färdigheter kan läras ut och tillämpas. Undervisningen kommer att belysa viktiga aspekter för att specialisera sig inom området, med fokus på den roll som psykologisk kunskap spelar. Vi kommer speciellt att betona användningen av evidensbaserad psykologisk praxis för bedömning, bemötande, intervention och hur man utvecklar egna färdigheter. Kursen kommer också att erbjuda handledning för att öva och förbättra dessa centrala färdigheter, vilket förutsätter tillgång till patienter under kursens gång för att användas som grund i handledningen.

Kursens mål

Kursens mål är att utbilda deltagarna i att identifiera och analysera kliniska frågor relaterade till personlighetssyndrom. Deltagarna förväntas förstå sambandet mellan känsloregleringssvårigheter och uppkomst, varaktighet och interventioner vid personlighetsrelaterade problem. De ska kunna analysera faktorer som påverkar svårighetsgrad och prognos med hänsyn till könsskillnader och samsjuklighet. Kursen fokuserar på att tillämpa både kategorisk och dimensionell diagnostik i en evidensbaserad bedömningsprocess för personlighetssyndrom. Deltagarna får även utveckla färdigheter för att skapa och genomföra behandlingsplaner där emotionsreglering integreras i patientens totala bild och aktuella situation. De förväntas hantera utmaningar inom det kliniska arbetet, reflektera över förutsättningar vid arbete med stigmatiserad patientgrupp och koppla evidensbaserade psykologiska principer till organisatoriska, etiska och individuella frågor. Målet är att deltagarna ska kunna utvärdera sin egen kompetens, identifiera lärandebehov och planera för fortsatt kompetens- och kunskapsutveckling.

Behörighet

Socialstyrelsens legitimation som psykolog, två års arbetslivserfarenhet efter examen, samt anställning i vuxenpsykiatrisk verksamhet. Dokumenterade arbetsuppgifter med psykologisk behandling och/eller psykoterapi.

Kursinnehåll

I kursen får deltagarna fördjupa sin kunskap, förståelse och färdigheter när det gäller att utreda, bemöta och behandla personer med personlighetssyndrom. Fokus ligger på att undersöka kopplingen mellan emotionsregleringssvårigheter och uppkomst, vidmakthållande samt intervention. Deltagarna kommer att lära sig emotionsregleringsfärdigheter för att hantera personlighetsrelaterade problembeteenden. Kursen inkluderar även fördjupning inom samsjuklighet, prognos, könsskillnader och interventioner på både grundläggande och avancerad nivå.

Etiska och praktiska frågor inom arbete med en stigmatiserad grupp, där tvångsvård och riskbedömning kan vara aktuellt, kommer att belysas. Kursen inleds med att deltagarna utvärderar sin egen kunskap och formulerar sina egna behov av lärande. Undervisningen fokuserar på centrala aspekter för specialisering inom området, med betoning på evidensbaserad psykologisk praktik och utveckling av personliga färdigheter. Centrala färdigheter kommer att tränas genom handledning, med möjlighet till parallellt patientarbete för praktisk tillämpning och grund för handledningen.

Kursplan

Kursplan för Personlighets-syndrom och emotions-reglering finner du här.

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier varvas med eget arbete i specialistgrupper. Patientkontakt som grund för bedömning sker vid deltagarens egen arbetsplats.

Medverkande lärare

Hanna Sahlin- med dr, leg psykolog, specialist klinisk psykologi, programdirektor Psykoterapeutprogrammet, Kompetenscentrum för Psykoterapi, Region Stockholm & Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Anna Lindström - leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad, Kompetenscentrum för Psykoterapi, Region Stockholm & Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Dan Bengtsson - doktorand, leg psykolog, leg psykoterapeut, Personlighetsprogrammet, Psykiatri sydväst, Region Stockholm

Peder Björling - ÖL, Personlighetsprogrammet, Psykiatri sydväst, Region Stockholm

Maria del Mar Herrero - leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad, Kompetenscentrum för Psykoterapi, Region Stockholm & Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Annika Lindgren - med dr, leg psykolog, Kompetenscentrum för Psykoterapi, Region Stockholm & Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Schema

All undervisning är obligatorisk och kursens schema finner du här.

Plats

Undervisningen sker huvudsakligen i Centrum för psykiatriforsknings lokaler på Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. 

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Pris:

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal från Psykiatrin har förtur. Därefter har SLSO-personal från Primärvården förtur gentemot gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

Övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan kan, i mån av plats, beredas plats på kursen, då utgår en kostnad på 25 500 SEK, exklusive moms per deltagare. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: nikolaj.jacobsen@ki.se

Kurslitteratur (se kursplan) ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv. 

Anmälan:

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor. 

Sista anmälningsdatum: 

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT24, Vuxna