Omvårdnad av suicidnära personer (4,5 p)

 • 2023-04-17

 • 9 - 16

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och långsikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Kursmål 

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna  

 • förklara centrala begrepp med relevans för psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer samt risk- och skyddsfaktorer 
 • motivera psykiatrisk omvårdnad utifrån suicidprevention och krisstöd samt utifrån evidens och kunskapsstöd 
 • motivera behov av stöd och stödinsatser till personal och närstående efter suicid  
 • redogöra för författningar, lagstiftning och styrdokument med relevans för området 
 • identifiera den suicidnära personens behov och resurser samt planera psykiatriska omvårdnadsinsatser  
 • genomföra suicidriskbedömning utifrån aktuella rekommendationer
 • upprätta och utvärdera omvårdnadsplaner med fokus på suicidprevention och krisstöd  
 • identifiera behov av samverkan med närstående och andra aktuella aktörer. 
 • reflektera över psykiatrisk omvårdnad för suicidnära personer och deras närstående utifrån erfarenheter, vetenskaplig litteratur och kunskapsstöd  
 • reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i omvårdnad av suicidnära personer.  

Kursupplägg

Kursen är helt digital och ges via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom. Kursen pågår under 6 veckor och inleds med att deltagaren läser in sig på litteraturen inför kursträffarna.

Första dagen hålls en timmes introduktion via Zoom. Därefter följer tre digitala kursdagar där fokus är dialog och att lära av varandra. Som stöd för inlärning används inspelade föreläsningar, interaktiva övningar och gruppdiskussioner. Kursen examineras i form av ett förbättringsarbete inom psykiatrisk omvårdnad inom egen vald specialitet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor i psykiatrisk specialistvård som kommer i kontakt med personer som är suicidnära.

Tid och plats

Kursträff intro (ca. 1 timme) : 17 april
Kursträffar heldagar: 28 april, 12 maj, 2 juni

Kursen körs helt digitalt. 

Anmälan

Sista anmälningsdagen är den 17 mar 2023.

Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, VT23