Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård – 11 dagar

  • 2023-08-29

  • 9 - 16

  • Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård , som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Den egna erfarenheten av att vårdas i heldygnsvården, vanliga tillstånd i psykiatrisk heldygnsvård, samsjuklighet, psykisk ohälsa och orsakssamband, psykisk funktionsnedsättning, behandling och stöd vid psykisk sjukdom,  trygg och meningsfull heldygnsvård, våra olika roller och ansvar i psykiatrisk heldygnsvård, omvårdnadsprocessen och att styra mot mål, att stödja god sömn och fysisk aktivitet, återhämtning, psykopedagogiska insatser, krisintervention och krisplan, utskrivningsprocessen, samarbete och stöd till närstående, samtal och medmänskligt stöd,  omvårdnad vid suicidalitet, att möta svåra känslor och situationer, gott bemötande, att skapa vårdande relationer, egna attityder och vårdkultur, moraliskt ansvar, lagar, omvårdnad vid tvångsvård, egen erfarenhet av att vårdas mot sin vilja, att förebygga hot och våld, grundläggande farmakologi, barnperspektivet, transkulturellt perspektiv och HBTQ perspektiv, psykisk ohälsa hos äldre och hos barn och unga, övergripande och specifik omvårdnad, kunskap om, behandling av och specifik omvårdnad vid personlighetssyndrom med fokus på borderline/EIPS, självskadebeteende,  ätstörningar, reaktioner på trauma och PTSD.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna arbeta mer återhämtningsinriktat och reflektera över egna värderingar och förhållningssätt till personer med psykiatriska tillstånd. Deltagaren ska även ha ökad kunskap om och förståelse för hur psykiatriska tillstånd påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för kunskapsutbyte och reflektion. En individuell examinationsuppgift ingår. Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg där det framgår vilka av kursens moment deltagaren har varit närvarande/frånvarande vid. För betyget godkänt krävs närvaro samtliga kursdagar samt godkänd examinationsuppgift. Kursintyget skickas även till angiven chef.

Kursdatum och tid 

11 kursdagar ht23, kl 9.00 - 16.00:29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 10/10, 17/10, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12. 

Kursansvarig och föreläsare 

Cecilia Crona, Kursansvarig, Handläggare, Utveckling och Implementering, Centrum för Psykiatriforskning

Louise Kimby, Kursansvarig, Specialistsjuksköterska i Psykiatri, Socialstyrelsen

 

Anmälan och besked om kursplats

Då kursplatserna har fördelats skickas ett välkomstbrev via mail till antagna deltagare samt respektive chef.

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Sista anmälningsdag är 10 augusti.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Att söka just nu, Klassrum, HT23