Exponeringsbaserad behandling - en fördjupning, 7,5 hp

  • 2024-09-03

  • 0 - 0

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Välkommen till denna angelägna kurs för dig som är psykolog och arbetar inom vuxenpsykiatri. Här får du fördjupa dina kunskaper och kliniska färdigheter inom exponeringsbaserad behandling för olika ångesttillstånd, PTSD, OCD, samt smärta och andra somatiska tillstånd. Du ges möjlighet att fördjupa dig i evidensbaserad psykologisk praktik och utveckla dina egna färdigheter inom exponeringsbaserad behandling för komorbida tillstånd. För fördjupad förståelse kommer du även aktivt få engagera dig i praktisk träning och verkligt patientarbete inom exponeringsbaserad behandling.

Om kursen 

I denna kurs får du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom exponeringsbaserad behandling! Du förväntas identifiera och analysera kliniska utmaningar, och samtidigt övervinna hinder och svårigheter som kan uppstå under tillämpningen av metoden.

Vi belyser principerna för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP) och redogör för teorin bakom de verksamma processerna inom exponeringsbaserad behandling.

Utöver detta kommer du även få tillämpa denna kunskap inom områden där metoden har stark evidens, anpassa behandlingsupplägg för individer med komorbida tillstånd och framställa psykologisk kunskap om exponeringsbaserad behandling på ett anpassat sätt för patienter och andra berörda.

Du förväntas inte bara reflektera över förutsättningar och utmaningar i ditt eget kliniska arbete, utan också värdera din egen kompetens inom området och identifiera dina egna behov av kontinuerligt lärande och utveckling. Dessutom ges du verktyg för att kritiskt identifiera förutsättningar och hinder i din egen organisation för att framgångsrikt implementera exponeringsbaserad behandling.

Efter att ha avslutat vår kurs kommer du inte bara att ha ökad kompetens, utan även förmågan att integrera exponeringsbaserad behandling i ditt kliniska arbete.

Kursens mål

Kursens mål är att stärka deltagarnas kunskaper och färdigheter inom exponeringsbaserad behandling. Deltagarna förväntas identifiera och analysera kliniska frågeställningar, övervinna hinder i behandlingens tillämpning, samt förstå principerna för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP) och effektiva processer inom exponeringsbaserad behandling. De ska kunna anpassa metoden för komorbida tillstånd och kommunicera psykologisk kunskap på ett anpassat sätt för patienter och andra berörda. Värderingsmässigt förväntas deltagarna reflektera över förutsättningar och utmaningar i sitt arbete, bedöma sin kompetens och identifiera lärandebehov. De bör även kunna identifiera förutsättningar och hinder i organisationen för att framgångsrikt genomföra exponeringsbaserad behandling. Efter kursen förväntas deltagarna ha ökat sin kompetens och förmåga att integrera behandlingen i sitt kliniska arbete.

Ur kursinnehållet

  • Exponering vid olika tillstånd
  • Diagnosspecifikt och generellt
  • Verksamma mekanismer
  • Formatets påverkan
  • Anpassningar och tillägg
  • Att arbeta med kontexten/anhöriga
  • Slipa kliniska färdigheter

Kursplan

Kursplan för Exponeringsbaserad behandling - en fördjupning finner du här.

Kursupplägg

Undervisningen bygger på deltagarnas egen aktivitet där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och seminarium.

Medverkande lärare

Marianne Bonnert - Leg Psykolog, Med Dr, KCP/Centrum för Psykiatriforskning

Josefin Ahlqvist - Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut och Handledare, KCP/Centrum för Psykiatriforskning

Behörighet

Socialstyrelsens legitimation som psykolog, två års arbetslivserfarenhet efter examen, samt anställning i vuxenpsykiatrisk verksamhet. Dokumenterade arbetsuppgifter med psykologisk behandling och/eller psykoterapi.

Schema

All undervisning är obligatorisk och schemat finner du här.

Plats

Undervisningen sker huvudsakligen i Centrum för psykiatriforsknings lokaler på Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. 

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

​Pris:

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal från Psykiatrin har förtur. Därefter har SLSO-personal från Primärvården förtur gentemot gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

Övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan kan, i mån av plats, beredas plats på kursen, då utgår en kostnad på 25 500 SEK, exklusive moms per deltagare. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: nikolaj.jacobsen@ki.se

Kurslitteratur (se kursplan) ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv. 

Anmälan:

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor. 

Sista anmälningsdatum: 

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT24, Vuxna