Kunskapscentrum om våld i nära relationer presenterar den 21 september en projektrapport om rutinmässiga frågor om våld i nära relationer inom den psykiatriska öppenvården. Rapporten baseras på en kartläggning som en öppen ADHD-mottagning inom Norra Stockholms Psykiatri genomförde tillsammans med Kunskapscentrum om våld i nära relationer. Presentationen sker inom ramen för heldagsseminariet ”En dag om tre utmaningar i vården” som äger rum på Landstingshuset.

I samband med patienternas besök på ADHD-mottagningen ställde läkare, sjuksköterskor och kuratorer under projekttiden frågor om utsatthet för våld i nära relationer. Runt 40 procent av de totalt 141 tillfrågade patienterna berättade om våldsutsatthet. Bland de kvinnliga patienterna som deltog i projektet lämnade 57 procent uppgifter om utsatthet för våld i nära relationer. Siffran för samma typ av våldsutsatthet var bland männen med 13 procent mindre. Mottagningens projektgrupp och Kunskapscentrum om våld i nära relationer tog också fram en enkät som skulle fånga upp hur patienterna upplevde att få frågor om våld i nära relationer.

- Det gladde mig och mottagningens personal att patienterna överlag var positiva till att få frågor om våld. Det verkar som om många kände en stor lättnad över att få berätta om sina upplevelser, säger Camilla Järborg, rapportens författare och utvecklingsledare på Kunskapscentrum om våld i nära relationer, Stockholms Läns Landsting.

Projektets syfte var att öka vårdpersonalens kunskaper om våld i nära relationer, att ta fram anpassade frågeformulär samt att utveckla rutiner för verksamheten. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer från oktober 2014 ska frågor om våld i nära relationer ställas på rutin inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och mödrahälsovård. Övrig hälso- och sjukvård har enligt föreskrifter krav på sig att fråga patienterna om det finns en misstanke om våldsutsatthet. Projektets resultat utmynnar bland annat i ett fortsatt arbete med inriktning på dokumentation av våld i nära relationer. Dokumentationsmöjligheterna upplevdes av ADHD-mottagningens personal inte som optimala på grund av bristen på relevanta söktermer, osäkerheten kring sekretessen och andra svårigheter i samband med journalföringen.

För mer information om rapporten ”Jag hoppades att det skulle komma fram. Glad att du frågade” hör av dig till Camilla Järborg camilla.jarborg@sll.se

Anmäl dig till seminariet ”En dag om tre utmaningar i vården” den 21 september på Landstingshuset.